Trygg barndom

Nysgjerrig, selvstyrt, finne og følge egne grenser
Mestre naturen og delekulturen

Hva er trygg barndom?

Vi mener alle barn må få muligheten til å finne og følge egne grenser i møte med natur og kultur. Å gi barn dette mulighetsrommet krever mye av oss voksne. Det er enklere å lage regler, enn det er å legge til rette for at barnet skal finne sin egen farbare vei gjennom kratt og kjerr.

Små barn er gjerne naturlig tilstede. Utgangspunktet er at alt er spennede, alt kan prøves, alt kan smakes på og kjennes på. Velmenende voksne lærer barna at ikke alt skal puttes i munn, kan prøves eller testes ut. Det ukjente går fra å være interessant til å bli farlig. I mellom barnets uredde og naive utforskertrang, og voksenverdens ønske om å fjerne all tenkelig fare, finnes en møteplass; det enkle og nære friluftslivet. Vi kan ikke forestille oss et bedre sted å utvikle evnen til å finne og følge egne grenser, og dermed – underbevisst – være med å forme egen, trygg barndom.

Vi mener, som friluftslivsnestoren Nils Faarlund, at naturen er kulturens hjem, og at friluftsliv er en vei hjem. For de yngste betyr dette at en oppvekst i natur gir dem både forståelse og selvstendighet i møte med de ideer, verdier, regler og normer som preger barnets omgivelser sterkere og sterkere i overgangen til ungdomsårene.

Alle våre tilbud for de yngste og deres familier handler om å mestre naturen og det fellesskapet som oppstår når vi er sammen ute.

Trygg av natur har foreløpig tre program rettet mot barn og barnefamilier. I tillegg tilbyr vi veiledning til foreldrepar på timebasis (også dette foregår ute).

Naturskole barnetrinn

Jeg har likt å leke i natur. Det som er deilig med turdagene er at man liksom er helt fri Deltaker 4. klasse

Dette programmet anbefaler vi gjennomført klassevis eller i grupper satt sammen av elever fra 1.-4. eller 5.-7. Programmet kan gjennomføres som en fast dag i uken med inntil 30 elever gjennom et helt skoleår, eller kortes ned til minimum 8 dager over ett semester.

Tilbudet har som bærende mål å gjøre den enkelte elev og elevgruppe i stand til å bidra inn i et godt psykososialt miljø ved sin skole.

Etter endt program:

  • Behersker alle elever enkelt, selvhjulpent friluftsliv
  • Har alle elever erfart mestring og positive opplevelser sammen med andre i naturen
  • Er elevene tryggere på samhandling generelt og evnen til å finne og følge egne grenser i møte med naturens og kulturens farer spesielt

Vi lager ting, alle er snille med hverandre og vi gjør ting vi ikke får lov til på skolen Deltaker 3. klasse

Hvordan?

Sammen med en eller flere i skolens pedagogiske personale styrer en kompetent Trygg av natur-veileder dagene mot trivsel, ha det godt, være noe for andre, klare mye selv – gjennom samtale rundt bålet, under matlaging, under forsering av elv, under blomstertitting og sopplukking.

Vi søker situasjonsbestemt læring kjennetegnet av praksisfelleskap og læring ved å gjøre. Arbeidsmåtene tilpasses den enkelte og gruppens forutsetning for å lære. Vi legger til rette for at elevene kan være tilstede i naturen og i fellesskapet ved å rette oppmerksomheten mot det som er og skjer i møte mellom individ, gruppe og natur. Det er et mål at deltakerne underveis i prosessen blir mer og mer selvgående, først på det praktiske (i stand til å ivareta sin egen velferd), og etterhvert få overskudd til også å ta vare på andre (sosial kompetanse) og naturen (verdien hensyn, og det store bilde av deg og verden).

Elevene skal underveis i prosessen trekkes inn i planlegging og gjennomføring av turer og aktiviteter, og mot slutten skal de være i stand til å lede både seg selv og gruppa under enkeltaktiviteter eller hele turer. Dagene i naturen rammes inn med et velkommen og en avslutning. Dette tar form av en type rådslagning, hva skjer/har skjedd, hva er veien videre. Vi vurderer og evaluerer utbyttet av det vi gjør underveis både individuelt og i fellesskap.

Programmet er til dels knyttet opp mot gjeldene mål i læringsplanen for grunnskolen. Eksempler kan være faglige mål som ”Klimautfordringer, orientering, beregning og samarbeid” (6. – 7. trinn) eller ”Vær og observasjon” (4. og 5. trinn).

Programmet understøtter Opplæringsloven § 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Trygg av natur har som ambisjon at skoler som deltar på dette programmet over noe tid skal bli i stand til å gjennomføre slike program uten bruk av eksterne ressurser.

Kontaktskjema for elever som ønsker å delta finner dere HER

Et fantastisk tilbud- deltageren skulle ønske han kunne være med en ny runde Foresatt til deltaker 2018

Familieprogram

Programmet gir en lystbetont innføring i enkelt friluftsliv for hele familien. Etter endt program skal familien som helhet beherske den kunnskapen som skal til for sikkert og trygt kunne slå leir og overnatte ute året rundt.

Familieprogrammet har ingen bestemt varighet, men vi anbefaler minimum tre dager og én overnatting. Alle turer foregår i de deltakende familiers nærnatur. Inntil fire familier kan delta på ett og samme program.

Planlagte kurs med ledige plasser blir annonsert løpende på vår Facebookside. Kursene settes også opp på forespørsel.

Foreldreprogram

Programmet handler om å bli trygg på å lede familie og venner på kortere og lengre turer. Vi bruker tid på friluftslivsmetode, men kanskje mer på hvordan du som voksen kan lede uten å frata barna muligheten til selv å ta ansvar for fremdrift, lek og arbeidsoppgaver.

Etter endt program skal du som voksen være tryggere på å ta ansvar for egen familie på tur, og tryggere på grensesetting og risikovurdering knyttet til friluftslivsaktivitet. Trolig har du lært noe om hvordan du gjennom veiledning og tilstedeværelse kan tilrettelegge for at ditt barn kan finne og følge egne grenser i møte med psykomotorisk utfordrende aktiviteter som for eksempel treklatring.

Familieprogrammet har ingen bestemt varighet, men vi anbefaler minimum tre dager hvorav en der hele familien er med. Alle turer foregår i deltagernes nærnatur. Inntil åtte voksne kan delta på et og samme program.

Planlagte kurs med ledige plasser blir annonsert løpende på vår Facebookside. Kursene settes også opp på forespørsel.