Naturskole barnetrinn

Jeg har likt å leke i natur. Det som er deilig med turdagene er at man liksom er helt fri Deltaker 4. klasse

Skoledag i natur

For alle barn som trenger en skoledag i natur – Naturskole – en dag i uka i en periode på 12 uker. Gruppen bør være minimum 6, maks 10 elever fra ulike skoler.

Etter endt Naturskole har eleven erfart mestring og positive opplevelser sammen med andre i naturen. Eleven har en tydeligere forståelse av hvilke valg som er viktige for dem, og er trygge/tryggere på gjennomføring (av valgene).

Etter endt program:

  • Behersker alle elever enkelt, selvhjulpent friluftsliv
  • Har alle elever erfart mestring og positive opplevelser sammen med andre i naturen
  • Er elevene tryggere på samhandling generelt og evnen til å finne og følge egne grenser i møte med naturens og kulturens farer spesielt

Vi lager ting, alle er snille med hverandre og vi gjør ting vi ikke får lov til på skolen Deltaker 3. klasse

Hvordan?

Vi er på tur! Oppstartsfasen vektlegger innføring i grunnleggende ferdighetene som trengs for å klare seg ute i naturen sammen med andre. Vi styrer mot trivsel, ha det godt, være noe for andre, klare mye selv – gjennom samtale rundt bålet, under matlaging, under forsering av elv, under blomstertitting og sopplukking…

Tilnærmingen til læring er inspirert av den didaktiske relasjonsmodellen og veiledning som metode. Vi søker situasjonsbestemt læring kjennetegnet av praksisfelleskap og læring ved å gjøre. Arbeidsmåtene tilpasses den enkelte og gruppens forutsetning for å lære. Vi legger til rette for at elevene kan være tilstede i naturen og i fellesskapet ved å rette oppmerksomheten mot det som er og skjer i møte mellom individ, gruppe og natur.

Det er et mål at deltakerne underveis i prosessen blir mer og mer selvgående, først på det praktiske (i stand til å ivareta sin egen velferd), og etterhvert få overskudd til også å ta vare på andre (sosial kompetanse) og naturen (verdien hensyn, det store bilde av deg og verden).

Dagene i naturen rammes inn med et velkommen og en avslutning. Dette tar form av en type rådslagning, hva vil vi få til idag, hva er veien videre. Vi vurderer og evaluerer utbyttet av det vi gjør underveis både individuelt og i fellesskap.

Programmet understøtter Opplæringsloven § 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Trygg av natur har som ambisjon at skoler som deltar på dette programmet over noe tid skal bli i stand til å gjennomføre slike tilbud uten bruk av eksterne ressurser.

For generelle spørsmål om tilbudet, kontakt Simen skogli, simen@tryggavnatur.no, 92034628

Kontaktskjema for elever som ønsker å delta finner dere HER

Et fantastisk tilbud- deltageren skulle ønske han kunne være med en ny runde Foresatt til deltaker 2018