Naturskole barnetrinn

Jeg har likt å leke i natur. Det som er deilig med turdagene er at man liksom er helt fri Deltaker 4. klasse

Dette programmet anbefaler vi gjennomført klassevis eller i grupper satt sammen av elever fra 1.-4. eller 5.-7. Programmet kan gjennomføres som en fast dag i uken med inntil 30 elever gjennom et helt skoleår, eller kortes ned til minimum 8 dager over ett semester.

Tilbudet har som bærende mål å gjøre den enkelte elev og elevgruppe i stand til å bidra inn i et godt psykososialt miljø ved sin skole.

Etter endt program:

  • Behersker alle elever enkelt, selvhjulpent friluftsliv
  • Har alle elever erfart mestring og positive opplevelser sammen med andre i naturen
  • Er elevene tryggere på samhandling generelt og evnen til å finne og følge egne grenser i møte med naturens og kulturens farer spesielt

Vi lager ting, alle er snille med hverandre og vi gjør ting vi ikke får lov til på skolen Deltaker 3. klasse

Hvordan?

Sammen med en eller flere i skolens pedagogiske personale styrer en kompetent Trygg av natur-veileder dagene mot trivsel, ha det godt, være noe for andre, klare mye selv – gjennom samtale rundt bålet, under matlaging, under forsering av elv, under blomstertitting og sopplukking.

Vi søker situasjonsbestemt læring kjennetegnet av praksisfelleskap og læring ved å gjøre. Arbeidsmåtene tilpasses den enkelte og gruppens forutsetning for å lære. Vi legger til rette for at elevene kan være tilstede i naturen og i fellesskapet ved å rette oppmerksomheten mot det som er og skjer i møte mellom individ, gruppe og natur. Det er et mål at deltakerne underveis i prosessen blir mer og mer selvgående, først på det praktiske (i stand til å ivareta sin egen velferd), og etterhvert få overskudd til også å ta vare på andre (sosial kompetanse) og naturen (verdien hensyn, og det store bilde av deg og verden).

Elevene skal underveis i prosessen trekkes inn i planlegging og gjennomføring av turer og aktiviteter, og mot slutten skal de være i stand til å lede både seg selv og gruppa under enkeltaktiviteter eller hele turer. Dagene i naturen rammes inn med et velkommen og en avslutning. Dette tar form av en type rådslagning, hva skjer/har skjedd, hva er veien videre. Vi vurderer og evaluerer utbyttet av det vi gjør underveis både individuelt og i fellesskap.

Programmet er til dels knyttet opp mot gjeldene mål i læringsplanen for grunnskolen. Eksempler kan være faglige mål som ”Klimautfordringer, orientering, beregning og samarbeid” (6. – 7. trinn) eller ”Vær og observasjon” (4. og 5. trinn).

Programmet understøtter Opplæringsloven § 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Trygg av natur har som ambisjon at skoler som deltar på dette programmet over noe tid skal bli i stand til å gjennomføre slike program uten bruk av eksterne ressurser.

Kontaktskjema for elever som ønsker å delta finner dere HER

Et fantastisk tilbud- deltageren skulle ønske han kunne være med en ny runde Foresatt til deltaker 2018