Naturskolen

Søk om deltakelse her

I helgen gleder jeg meg til skolen fordi jeg tenker på at vi skal på tur på tirsdag Deltaker i Naturskolen, pilot 2016

Dette er Trygg av naturs hovedprosjekt. Til nå har vi gjennomført Naturskolen i fire år i Oslo, Bærum, Asker og Lier. Flere hundre elever har opplevd endring og positive opplevelser sammen med andre i naturen.

Under utviklingen av Naturskolen har målet vært å lage et “kurs” for elever som av en eller annen grunn ikke trives så godt som de skulle ønske i dagens situasjon og derfor ønsker mere glede.

Før var jeg på skolen en eller to dager i uken, nå er jeg på skolen hver dag! Elev etter deltakelse i Naturskolen, høst 2018

En dag i uka i natur

Naturskolen er lagt opp som et frivillig turfellesskap over 12 dager/12 uker der elever selv søker om opptak etter anbefaling fra skolen. Målgruppen er ungdomsskoleelever som ønsker en endring i hverdagen og en skoledag i uka i natur for en periode. Tilbudet er særlig egnet for unge som ønsker å styrke evnen til å håndtere stress, press og samspill med andre.

Mål

Etter endt Naturskole har eleven erfart mestring og positive opplevelser sammen med andre i naturen. Eleven har en tydeligere forståelse av hvilke valg som er viktige for dem, og er trygge/tryggere på gjennomføring (av valgene).

Elevene skal etter endt prosess kunne se tilbake på gode naturopplevelser, kjenne at de har vært en del av et fellesskap og dannet et nytt positivt mønster for hvordan de tar beslutninger i hverdagen.

Tilbud

Vi er i nærnatur én dag i uka i tre måneder

  • Fase 1 (Før oppstart): Info om tilbudet, søknadsprosess og avtaleinngåelse med skole, foresatte, elever. Vi avklarer vi forventninger i en opptakssamtale
  • Fase 2 (Bli kjent): Mestre naturen, bygge tillit og trygghet i gruppa.
  • Fase 3 (Verdivalg): Vi har samtaler i gruppa og en til en veiledning der den enkelte øker bevisstheten rundt hva som gir glede, hva han/hun vil ha mer av i hverdagen og hva han/ hun vil ha mindre av i hverdagen.
  • Fase 4 (Gjennomføring): Elevene lærer kognitive verktøy og forankrer verdiene sine/det som gir glede, gjennom øvelser med veiledere og gruppa. Den enkelte begynner å gjøre små endringer i hverdagen.
  • Fase 5 (Veien videre): Elevene lager sin Trygg av natur-plan, som i korthet handler om å lage et mønster for å ta gode beslutninger i hverdagen.

Arbeidsmåter

Vi er på tur! Oppstartsfasen handler om å bli kjent og etablere et trygt fellesskap. Rent praktisk får elevene en innføring i grunnleggende ferdigheter som trengs for å klare seg ute i naturen sammen med andre.

Vi styrer mot trivsel, ha det godt, være noe for andre, klare mye selv – gjennom samtale rundt bålet, under matlaging, under forsering av elv, kryssing av usikker is, under blomstertitting og sopplukking…

Tilnærmingen til læring er inspirert av den didaktiske relasjonsmodellen og veiledning som metode. Vi søker situasjonsbestemt læring kjennetegnet av praksisfelleskap og læring ved å gjøre. Arbeidsmåtene tilpasses den enkelte og gruppens forutsetning for å lære. Vi legger til rette for at elevene kan være tilstede i naturen og i fellesskapet ved å rette oppmerksomheten mot det som er og skjer i møte mellom individ, gruppe og natur.

Det er et mål at deltakerne underveis i prosessen blir mer og mer selvgående, først på det praktiske (i stand til å ivareta sin egen velferd), og etterhvert få overskudd til også å ta vare på andre (sosial kompetanse) og naturen (verdien hensyn, det store bilde av deg og verden). Deltakerne skal underveis i prosessen trekkes inn i planlegging og gjennomføring av turer og aktiviteter, og mot slutten skal de være i stand til å lede både seg selv og gruppa under enkeltaktiviteter eller hele turer.

Dagene i naturen rammes inn med et velkommen og en avslutning. Dette tar form av en type rådslagning, hva skjer/har skjedd, hva er veien videre.

Trygg av natur – virker det sett i et folkehelsevitenskapelig perspektiv?

Forsker i Folkehelsevitenskap, Victoria Telle Hjellset, har vært med som deltagende observatør på Naturskolen høsten 2018 og vinter 2019. I sin rapport skriver hun bla følgende om hva som skjer med ungdommen på tur med Trygg av natur:

[…]Ungdommene erfarer at ting ordner seg hvis de bidrar, og TAN-veilederne forsterker hver enkeltes mestringserfaring ved å gi rom, holde seg i bakgrunnen, vise tillit til kreativitet og tåle litt sunn galskap, og dermed la glede, felleskap og mestring finne sted. Det er i rommene imellom, i de små øyeblikkene uten ytre styring at de indre fundamentene bygges. Det er sentralt at veilederne lar alle de små øyeblikkene skje, uten innblanding, og det er i situasjonene der ungdommene bærer preg av vanligvis å bli styrt og instruert at de magiske øyeblikkene skjer.

[…]Samlet har jeg observert at TAN bidrar til å gi ungdommene en positiv responsforventning, økt selvfølelse, samt en følelse av verdi, som alle er determinanter for å fungere godt i hverdagen, i tillegg til at det bidrar til bedret helse på kort og lang sikt. Mestring og sosial støtte er også grunnsteiner for en sunn og god helse på kort og lang sikt.

Les hele rapporten: Trygg av natur – virker det sett i et folkehelsevitenskapelig perspektiv?

Tilbakemeldinger fra elever, foresatte og skolene viser at koblingen mellom fellesskap i natur og vår metodikk styrker deltakernes evne til:

  • samspill med andre
  • det å mestre stress og press
  • å ta selvstendige valg