Foreldreprogram

Programmet handler om å bli trygg på å lede familie og venner på kortere og lengre turer. Vi bruker tid på friluftslivsmetode, men kanskje mer på hvordan du som voksen kan lede uten å frata barna muligheten til selv å ta ansvar for fremdrift, lek og arbeidsoppgaver.

Etter endt program skal du som voksen være tryggere på å ta ansvar for egen familie på tur, og tryggere på grensesetting og risikovurdering knyttet til friluftslivsaktivitet. Trolig har du lært noe om hvordan du gjennom veiledning og tilstedeværelse kan tilrettelegge for at barn kan finne og følge egne grenser i møte med psykomotorisk utfordrende aktiviteter som for eksempel treklatring.

Fordeldreprogrammet har ingen bestemt varighet, men vi anbefaler minimum tre dager hvorav en der hele familien er med. Alle turer foregår i deltagernes nærnatur. Inntil åtte voksne kan delta på et og samme program