Personvernerklæring

Personvernerklæring for Trygg av natur

 

Forklaringer: EUs personvernforordning forkortes til GDPR, der personopplysningsloven brukes er det den nye loven som fra 2018 som gjelder.

Behandlingsansvarlig

Trygg av natur, ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.  Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (GDPR art. 13) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (GDPR art. 5)

Formålet med behandlingen

Etter GDPR artikkel 5 a) skal personopplysninger behandles på en lovlig, rettferdig og åpen måte med hensyn til den registrerte. Videre må behandlingen være i tråd med prinsippene som følger av hele artikkel 5.

Trygg av natur AS har behov for å behandle personopplysninger som et ledd i den daglige driften av virksomheten og for å kunne levere virksomhetens tjenester effektivt. Dette innebærer markedsføring, kundeforhold, salg av billetter, personal og frivillige, akkrediterte personer, samarbeidspartnere og leverandører. I all hovedsak dreier det seg om oppbevaring av navn, e-postadresse og telefonnummer. I noen tilfeller er også arbeidssted lagret dersom det danner grunnlaget for formålet med lagringen av personopplysningene. For lønnsmottakere behandler virksomheten ytterligere personopplysninger som personnummer, adresse og kontonummer for å kunne utbetale lønn. Opplysningene skal oppdateres jevnlig for å være så korrekte som mulig, og ikke lagres lenger enn nødvendig for formålet med behandlingen.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn på foresatte, adresse, telefon, e-post, IP-adresse, navn på barn/deltaker, kjønn på barn/deltaker, fødselsdato på barn/deltaker, informasjon om allergier, sykdommer etc. og svømmedyktighet kan benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen/bookingen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Det rettslige grunnlaget for å behandle og lagre personopplysninger om ansatte følger av forordningens artikkel 6 b).

Behandling av personopplysninger på www.tryggavnatur.no

Kommunikasjonsansvarlig har det daglige ansvaret for Trygg av naturs behandlinger av personopplysninger på tryggavnatur.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere. Det er kun Trygg av natur som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Trygg av natur samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på tryggavnatur.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk.

Vi bruker analyseverktøyet WP Statistics på vårt nettsted. Dette er et verktøy med åpen kildekode (GPL). Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Trygg av natur til andre aktører.

E-post og telefon

Trygg av natur benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet i virksomheten. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Opplysninger om ansatte

Trygg av natur behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av GDPR artikkel 6b. Det er økonomiansvarlig som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på Trygg av naturs nettsider.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen kan det utleveres nødvendige opplysninger til vår samarbeidspartner, Visma.

Bilder fra våre aktiviteter

I henhold til betingelsene for våre aktiviteter vil det vil bli tatt bilder av deltakerne, og det vil også bli filmet noe. Dette gir du ditt samtykke til når du godtar betingelsene ved påmelding. Bilder deles fra våre kontoer på Facebook og Instagram. Enkelte bilder og filmklipp kan også bli publisert på våre nettsider, i media og markedsføringsmateriell.

I henhold til personopplysningsloven kan du som foresatt reservere dine barn mot å bli avbildet. Du har også rett til å kreve at portrettbilder blir slettet i etterkant.

Sletting og arkivering av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Bruk av søknadsskjema til våre aktiviteter

Vi bruker Google Forms for å samle inn søknader og påmeldinger til våre aktiviteter. Vi kontrollerer ikke dette innholdet og kan ikke ta ansvaret for sikker behandling. Vi ber derfor ikke om sensitiv informasjon i søknadene. Det er frivillig å benytte seg av denne tjenesten. Alternativt kan søknader sendes med post eller på annen måte.

Den registrertes rettigheter

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, EUs personvernforordning og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting, begrensning eller sletting av opplysninger, jf. GDPR artikkel 15-18.

Dersom du krever retting, sletting eller begrensning skal vi underrette våre eventuelle samarbeidspartnere om ditt ønske slik at dine rettigheter ivaretas.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Hvordan opplysningene sikres

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet, etter GDPR kapittel III. Trygg av natur har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av Trygg av naturs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Trygg av natur ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontakt oss

E-post:post@tryggavnatur.no
Tlf. 920 34 628

Adresse: Husarveien 20
1396 Billingstad
0157 Oslo