Filosofi

Trygg av natur formidler et lærings- og menneskesyn som vektlegger opplevelsen av tillit, medbestemmelse, handlingsrom og tilhørighet. Vi benytter naturen til å jobbe med hverdagen, gjennom en mestrings- og veiledningsmetodikk som søker å løfte frem det selvstyrte og det lystbetonte. Vi bygger trygge relasjoner og fellesskap på vurdering av hensyn, fremfor regeltenkning; hensyn til gruppa, til naturen og omgivelsene, og til oss selv.


Bakgrunn

Ved siden av klimakrisen er stress, press og inaktivitet den største samfunnsutfordringen vi har i vår del av verden. 50.000 elever i grunnskolen er involvert i mobbekonflikter og nær en tredjedel av elevene i videregående skole slutter på grunn av motivasjonsproblemer. Nylig publiserte folkehelseinstituttet en rapport som viser at andelen jenter mellom 15 og 20 år som får diagnostisert en psykisk lidelse har økt med rundt 40 prosent på fem år.

Trygg av natur ble etablert som en respons på en økende sikkerhets-, kontroll- og voksenstyringskultur som vi mener frarøver mange barn og unge muligheten til finne og følge egne grenser. I et samfunn som alltid ser, måler, konkurrerer og jakter på det ”perfekte” skaper vi samtidig flere og flere tapere. Selv de såkalt flinke vurderer seg selv som utilstrekkelige.

Mange barn og unge opplever i dag at de voksne rundt dem er svært involvert i alt de foretar seg. Tross alle gode intensjoner om støtte og beskyttelse, kan trangen til å skjerme barna fra alle hindringer og ubehageligheter samtidig frata dem muligheten og behovet for å selv ta ansvar for egne valg - og å få erfare konsekvensene av disse.


TAN-metodikken

Trygg av naturs metodikk handler om å gi barn og unge tillit, medbestemmelse, handlingsrom og tilhørighet. Dette får vi til ved å spørre, lytte og anerkjenne. Vi liker å kalle dette likeverdig og helsefremmende kommunikasjon. Sammen med naturen og gruppa, retter vi oppmerksomheten på det som gir deg glede, og hvordan vi kan få mer av dette – og mindre av det som ødelegger for deg.

Å gi barn muligheten til å selv finne og følge egne grenser i møte med natur og kultur krever mye av oss voksne. Det er lettere å lage regler enn det er å legge til rette for at barnet skal finne sin egen farbare vei gjennom kratt og kjerr. Og det krever mer tid å sammen vurdere hva som er lurt og hensynsfullt å gjøre, enn å konstatere hva som "lov". Handlinger og adferd må stadig vurderes ut fra skiftende situasjoner, forhold og miljø - gjennom hele livet. Under øving og utprøving av egne vurderinger og ferdigheter trenger barna trygge voksne som er tilstede - men som ikke griper inn før det trengs.

Image


Livsmestring og hverdagen

TAN-metodikken er utviklet i møtet mellom friluftsliv og ønsket om endring, og Naturskolen har vært vårt hovedprosjekt. I det enkle og nære friluftslivet finnes en møteplass mellom barnets uredde og naive utforskertrang og voksenverdens ønske om å fjerne all tenkelig fare. I naturen aktiveres sansene, og mange av valgene og de praktiske utfordringene vi stilles overfor blir tydelige og umiddelbare. Mange av oss finner lettere ro og mening utendørs, og vi har erfart at fellesskap på tur og nærhet til naturen kan bidra til å skape økt bevissthet rundt egen glede og betydningen av tilhørighet i flokken.

Gjennom å erfare at vi kan vurdere og håndtere en grad av risiko og usikre elementer ute, kan vi også utvikle troen på at vi kan mestre det ukjente i våre daglige omgivelser. Mennesker som håndterer valg og usikkerhet som en del av det å leve blir ikke bare gladere, men også mer robuste og i stand til å ta hensyn til andre, naturen og de sammensatte kulturene som omgir oss. TAN-metodikken formidler et lærings- og menneskesyn gjennom måten vi møter hverandre på. Samhandling preget av tillit, medbestemmelse, handlingsrom og tilhørighet mellom mennesker fungerer minst like godt i klasserommet som ved leirbålet.


Mer om forskning og referanser finner du under Dokumentasjon

Dele denne

mountain view