Andre aktiviteter

Trygg av naturs metodikk og aktiviteter kan tilpasses alle sammensetninger av mennesker med et ønske om samhandling i naturen, uansett alder og forutsetninger. I sentrum for alle Trygg av naturs møter med mennesker er opplevelse av tilhørighet, medbestemmelse, tillit og handlingsrom – sentrale faktorer for et mestrende liv. Våre rammer er nærnaturen og delekulturen.

Nysgjerrig forelder

Image

Kurset «Nysgjerrig forelder» er for deg som vil vite mer om hvordan du kan legge tilrette for at barna dine skal bli glade, selvstendige og ansvarsbevisste. Helsefaglig skiller vi mellom mestrende og ikke-mestrende mennesker. Hva som avgjør om et menneske blir mestrende eller ikke-mestrende, finnes det mye kunnskap om. I løpet av kurset vil du få kjennskap til teori om mestring og lære om hvordan din kommunikasjon med barnet er avgjørende i deres prosess mot å bli mestrende mennesker.

Og så litt om naturen som mestringsarena, da :)

Kurset passer for alle foreldre og/eller de som opplever å ha ansvar for andre.

Om kurset

Har du en drøm om at barna dine og andre barn rundt deg skal oppleve en trygg, lystbetont og selvstyrt oppvekst? Bli med å erfare hvordan følelsen av handlingsrom, medbestemmelse, tillit og tilhørighet er det som skal til! Meld deg på kurset Nysgjerrig forelder i regi av Trygg av natur.

Kurset er lagt opp med samlinger ute, der alle emner behandles underveis, ved opphold og rundt bålet med stor grad av deltakerstyring og involvering. Turene tilpasses gruppa, vær og forhold. Det vil si at vi skal være varme, tørre og passe mette omtrent hele tiden – uansett forhold. Trygg av natur stiller med alt fellesutstyr, dere med gode sko og egnede klær.

Vi møtes tre ettermiddager (en dag i uka) kl.:15.00 – 19.00 og så avslutter vi kurset med overnattingstur hvor barna er med.

Pris: Etter vilje og evne (se påmeldingsskjema for detaljer)

Les om metodikken


Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne ha god kjennskap til følgende emner:

  • Mestrings og læring
  • Helsefremmende kommunikasjon
  • Risiko og ansvar
  • Enkelt friluftsliv

Påmelding:

Nysgjerrig forelder (31. mai, 7. og 14. juni og overnattingstur 16.-17. juni)

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål til kurset.

Foredrag

Image

Ved å spørre, lytte og anerkjenne, legger voksne tilrette for at barn blir selvstendige, ansvarsbevisste og robuste. I foredraget ønsker vi å belyse sider ved dagens oppvekstkultur og skape bevissthet rundt hvordan disse påvirker barns psykososiale utvikling og læring. Vi ønsker videre å gi tilhørerne økt bevissthet rundt hvordan vi legger tilrette for barns mestring og livskvalitet, gjennom måten vi kommuniserer med dem.

Image

Personalseminar egner seg for personalgrupper som ønsker inspirasjon og erfaring med vår tilnærming. Vi har et oppsett med øvelser og aktiviteter hvor alle deltar og erfarer tillit, handlingsrom, medbestemmelse og tilhørighet. Vi tilpasser mål, innhold, arbeidsmåter og rammer etter deres ønsker. Personalseminaret kan også fungere godt som ramme for arbeid med strategi. Vi liker best å være i natur, men dette er også i spill.

Ingen foredrag eller seminarer er helt like. Vi liker derfor godt å tilpasse etter dine behov, både innhold, varighet og målgruppe. Temaer vi gjerne belyser eller vektlegger er mestring og stress, læring, lek, risiko og ansvar, helsefremmende kommunikasjon, motivasjon, spenningsregulering, fysiologi og følelser eller naturen som læringsarena.


Image


I vårt arbeid med ulike målgrupper og alderstrinn fokuserer vi på noen ulike kjerneegenskaper for ulike livsfaser:
Trygg barndom handler i hovedsak om nysgjerrighet, å få være selvstyrt, finne og følge egne grenser. Trygg ungdom handler i stor grad om å kunne se seg selv i forhold til de andre, mens det å være en trygg voksen ofte handler om å klare å være til stede.

I tillegg til Naturskolen arrangerer vi ulike typer leirer og arrangement gjennom året, noen på oppdrag og andre som er åpne for alle. Følg oss gjerne på Facebook for å bli oppdatert på kommende arrangementer.

Image

I Trygg av natur har vi også utstrakt erfaring med foreldre- og familieveiledning, samt med individuell veiledning for både ungdom og voksne. Vi har et tilbud for foreldre som ønsker hjelp gjennom en mentorrolle i skole/hjem-samarbeidet eller i møte med PPT og familievern, og vi har erfaring med å bistå ungdom som trenger et alternativt og tverrfaglig tilbud for å unngå å falle utenfor det ordinære skoletilbudet. Vi kan også tilby veiledning og fasilitering av positiv endring på arbeidsplassen eller relasjonsarbeid i andre fellesskap.

Mer om våre samarbeid og erfaring med ulike målgrupper finnes under Samarbeid, eller du kan ta kontakt med oss for et tilbud eller mer informasjon.

Dele denne

mountain view