Samarbeid

Trygg av natur AS (TAN) er et ideelt foretak som jobber med livsmestring og folkehelse. Vi tilbyr etterutdanning for voksne og mestringsprogrammer som Naturskolen direkte til barn og unge. Kundene er kommuner, utdanningssektoren, helsesektor, organisasjoner og enkeltindivider som alle opplever å være deltakere i et unikt og positivt arbeid for at Norge får trygge og robuste barn og unge.

TAN og våre kunder jobber sammen for at alle barn skal vokse opp mest mulig lystbetont og selvstyrt i natur og kultur. Vi deler troen på at mennesker som håndterer valg og usikkerhet som en del av det å leve – og ikke noe vi skal fjerne eller unngå, blir gladere, mer robuste og i stand til å ta hensyn til seg selv, andre, naturen og de sammensatte kulturene som omgir oss.

Hensikten med våre direktetilbud til barn og unge er at de skal bli i stand til å håndtere hverdagen bedre. Samtidig bidrar dette også til å rekruttere ansatte og ledere i oppvekst- og helsesektor til å ønske å satse på etterutdanning og kompetanseheving på livsmestringsmetodikk. Vi har erfart at endringene skolene har sett i elevers selvbilde og sosiale kompetanse etter deltakelse på Naturskolen i stor grad har medvirket til skolenes ønske om etterutdanning til eget personale.

Hensikten med utdanningen er å spre kompetansen; metodikk, menneske- og læringssyn slik at skoler, institusjoner og kommuner kan benytte metode- og verktøykasse på egenhånd og innenfor eksisterende budsjetter.

Image


Typiske samarbeidspartnere

Kommunen hvor ordfører og politiske flertall vil satse på barn og unge. Lier og Stavanger er eksempler på kommuner som reelt har vært på jakt etter endring og samarbeid i møte med økende utenforskap i skole og senere arbeidsliv, frafall i videregående og økt behov for bostøtte for unge under etablering. De sosiale og økonomiske omkostningene knyttet til at så mange opplever å ikke strekke til, ikke få det til, er for høy.

Rektoren som tar sats, betaler det det koster med henvisning til f.eks. §9a (elevenes rett på et trygt psykososialt læringsmiljø) og senere støtter egne ansatte i å bli med på tur og kurs med Trygg av natur. Noen forhandler seg fram til 2 for prisen av 1. Det kan vi like, for 2 står betydelig sterkere om de skal få til å endre på elev- og læringssyn på egen arbeidsplass.

Foreningen, det kan være DNT eller Norsk friluftsliv, men særlig de helserelaterte, som ADHD Norge. Vi har holdt Villmarkscamper med ungdom fra ADHD Norge siden 2016, først i Oslomarka, og nå stadig flere nye steder i landet. Barnekreftforeningen Oslo og Akershus har satset stort på mestringsaktivitet med Trygg av natur, og da særlig i samarbeid med Friluftssykehuset ved Oslo Universitetssykehus. Både ADHD Norge og Barnekreftforeningen har finansiert Naturskoleplasser for sine unge medlemmer i Oslo.

Institusjonen som utdanner de som skal jobbe med mennesker. Vi har gode samarbeid med for eksempel OsloMet, Høgskulen på Vestlandet og Norges Idrettshøgskole. Mye tyder også på et framtidig godt samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Høgskolen i Innlandet, Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder m.fl.

Fagpersonen eller studenten som hører eller ser at det skjer noe med ungdommene vi er på tur med. De bidrar på ulike måter med å forklare hvorfor det virker fra sine faglige ståsteder, enten de studerer spesialpedagogikk, nevrologi, psykologi eller folkehelsevitenskap.

Den sosiale investoren. I samarbeidet med Lier kommune var det Ferd SE som tok mye av den økonomiske risikoen. Lier og TAN var allerede på lag, men det fantes ikke budsjetter for forebyggende mestringstiltak for unge med dalende motivasjonskurve, og resultatet ble Norges første effektkontrakt på det sosiale feltet (No cure, no pay). I Stavanger la invitasjon til samarbeid fra TD Veen og Samfunnssentralen grunnlaget for at vi i dag har et pilotsamarbeid med Stavanger kommune og har etablert en egen avdeling av Trygg av natur i Rogaland.

Stiftelser og fond med hjerte for barn og unge. I oppstarten var Helle Bennets Allmennyttige fond de første til å tro på prosjektet Trygg av natur. Akselfondet og Sparebankstiftelsen DNB gjorde utvikling av Naturskolekonseptet mulig. Sparebankstiftelsen DNB ble med på å lage en etterutdanning i Trygg av naturveiledning. De senere årene er det Anthonstiftelsen som har muliggjort nye steg knyttet til utdanning og etablering av Foreningen Trygg av natur.

Privatpersoner og næringsliv. Stenshagen Invest, Nordic Trustee eller brødrene Wien har alle tatt kontakt, de liker det vi driver med, har tro på det og vil bidra. Fenix Outdoor AS sponser oss med gode klær, utstyr og materiell.

Læreren, frisklivsmedarbeideren, psykologen og miljøterapeuten som melder seg på kurs, med eller uten arbeidsgiver i ryggen. Kanskje vil hun eller han ut, eller bort, eller videre der de er. Det er særlig blant disse to siste gruppene vi fant energi, behov og lyst til å stifte en medlemsforening på tampen av 2021 for alle som arbeider med eller støtter/bidrar til kunnskap og forståelse for barns rett og behov for en lystbetont og selvstyrt oppvekst.

Image

Lurer du på om du eller din organisasjon er en mulig ny samarbeidspartner? Vi har erfaring med en rekke ulike samarbeids- og avtaleformer. Ta kontakt, så kanskje vi kan få til noe sammen?

Dele denne

mountain view