Naturskole barnetrinn

Naturskole barnetrinn er et frivillig turfellesskap hvor elevene tilbringer én skoledag i uka i nærnatur. Tilbudet har som bærende mål å gjøre den enkelte elev og elevgruppe i stand til å bidra inn i et godt psykososialt miljø ved sin skole. Hovedmålgruppen er elever på mellomtrinnet (5.-7. klasse) som ønsker seg en skoledag i uka på tur for en periode.


Mål

Etter endt program har alle elever erfart mestring og positive opplevelser sammen med andre i naturen. Elevene er tryggere på samhandling generelt og evnen til å finne og følge egne grenser i møte med naturens og kulturens farer spesielt. Alle elever skal beherske enkelt, selvhjulpent friluftsliv.


Tilbud

Den klassiske Naturskolen legger opp til gjennomføring med en fast turgruppe på 6-10 elever, i et program som går over 12 dager fordelt på 12 uker. Tilpasning av gruppestørrelse og varighet kan gjøres i samarbeid med enkelte skole.

Prosessen i Naturskolen:

 • Info om tilbudet, søknadsprosess og avtaleinngåelse med skole, foresatte, elever. Vi avklarer vi forventninger i en opptakssamtale
 • De første turene blir vi kjent:
  Mestre naturen og fellesskapet, bygge tillit og trygghet i gruppa.
 • Verdivalg:
  Vi samtaler i gruppa rundt hva som gir glede, hva vi vil ha mer av i hverdagen og hva vi vil ha mindre av. Deltakerne preger stadig mer innhold og form på turene.
 • Gjennomføring:
  Elevene bevisstgjøres og forankrer verdiene sine/det som gir glede. Vi snakker sammen om det vi har opplevd og hvordan vi kan få mer av dette også i egen hverdag.
Image


Arbeidsmåter

Vi er på tur! Oppstartfasen handler om å bli kjent og etablere et trygt fellesskap. Rent praktisk får elevene en innføring i grunnleggende ferdigheter som trengs for å klare seg ute i naturen sammen med andre.

Vi styrer mot trivsel, ha det godt, være noe for andre, klare mye selv – gjennom samtale rundt bålet, under matlaging, under forsering av elv, kryssing av usikker is, under blomstertitting og sopplukking…

All aktivitet med Trygg av natur bygger på vår metodikk, vårt menneske- og læringssyn. Tilnærmingen til læring er inspirert av den didaktiske relasjonsmodellen og veiledning som metode. Vi søker situasjonsbestemt læring kjennetegnet av praksisfelleskap og læring ved å gjøre. Arbeidsmåtene tilpasses den enkelte og gruppens forutsetning for å lære. Vi legger til rette for at elevene kan være tilstede i naturen og i fellesskapet ved å rette oppmerksomheten mot det som er og skjer i møte mellom individ, gruppe og natur.

Dagene i naturen rammes inn med et velkommen og en avslutning. Dette tar form av en type rådslagning, hva vil vi få til idag, hva har skjedd, hva er veien videre. Vi vurderer og evaluerer utbyttet av det vi gjør underveis både individuelt og i fellesskap.

Image

Det er et mål at deltakerne underveis i prosessen blir mer og mer selvgående, først på det praktiske (i stand til å ivareta sin egen velferd), og etterhvert få overskudd til også å ta vare på andre (sosial kompetanse) og naturen (verdien hensyn, det store bilde av deg og verden). Deltakerne skal underveis i prosessen trekkes inn i planlegging og gjennomføring av turer og aktiviteter, og mot slutten skal de være i stand til å lede både seg selv og gruppa under enkeltaktiviteter eller hele turer.


Effekt

Helt siden vår oppstart i 2016 har resultatene fra Naturskolen pekt i samme retning. Tilbakemeldinger fra skolene, foresatte og elevene selv viser at koblingen mellom fellesskap i natur og vår metodikk styrker deltakernes evne til:

 • samspill med andre
 • det å mestre stress og press
 • å ta selvstendige valg

Mer informasjon om vår metodikk og effekten av denne finnes under Filosofi og Dokumentasjon

Meld deg på!

Usikker på tilbudet på din skole? Ta gjerne kontakt med oss!

Dele denne

mountain view